Tlf: 33 44 55 66

Advokaterne

Foldschack | Forchhammer
Dahlager | Barfod

Vi løser opgaver for private, virksomheder og institutioner,
som tænker lidt anderledes.

Vores arbejde

Vi arbejder bl.a. for

Det vi gør

Vi går uden tøven på tværs af juridiske discipliner og gængse faggrænser for at skabe helhedsorienterede og varige løsninger for vores klienter.

Vi arbejder først og fremmest indenfor følgende områder : Selskabsret, erhvervsret, socialøkonomi, fonde og foreninger, retssager, arbejdsret, fast ejendom, landbrugsret, menneskerettigheder og bestyrelsesarbejde.

Vi rådgiver såvel privatpersoner som erhvervsklienter med henblik på at finde løsninger, som imødekommer vores klienters ønsker og behov og som samtidig medtager et langsigtet perspektiv.

Vi er et holdningskontor. Vi lægger derfor vægt på, at vi kan stå inde for de sager, vi arbejder med, så klienten er sikret en høj grad af personligt engagement fra vores side.

Når du kommer ind til os, vil vi :

Du kan kontakte os på :

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab
Skindergade 23
Postboks 2257
1019 København K
Tlf : 33 44 55 66

Partnere

Retfærdighed er et nøgleord i vores arbejde. Vores målsætning er at forene faglighed med holdning og personligt engagement.

Lulla Forchhammer

Advokat. MPO

Lulla Forchhammer har gennem mange år arbejdet indenfor arbejdsret, herunder med uretmæssig afskedigelse og straffesager. Lulla Forchhammer varetager desuden opgaver vedrørende stiftelse af små andelsboligforeninger og andre samejeformer.

Lulla Forchhammer beskæftiger sig desuden med rådgivning af ledere og virksomheder i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser og tilrettelægger udviklingsforløb for organisationer i mistrivsel med fokus på såvel ledere som medarbejdere.

Lulla Forchhammer varetager bestyrelsesposter i en række både danske og udenlandske selskaber, fonde og foreninger.

Christian Dahlager

Advokat (H)

Christian Dahlager beskæftiger sig navnlig med erhvervsret, retssager og bestyrelsesarbejde. Han er forfatter til bøgerne Civile Retssager, Behandling af Småsager og Få Ret.

Christian Dahlager er medlem af Advokatrådets procesretsudvalg, Højesteretsskranken, samt forhenværende medlem af Procesbevillingsnævnet og underviser desuden i procesret. Han er formand for bestyrelserne i Farumhus A/S, Alberg & Buchardt ApS og Kunsten Media Fonden, næstformand i Glad Fonden, samt medlem af bestyrelserne for Mungo Park, UL Demko A/S, Dr. Dante Fonden og Dorte Leck Fischers Fond.

Knud Foldschack

Advokat (L)

Knud Foldschacks indsatsområder er især indenfor økologi og alternative organisationsformer, herunder udfordringerne i forbindelse med etableringen og driften af socialøkonomiske virksomheder.

Knud Foldschacks repræsentation i flere private og offentligt relaterede fonde, herunder Solhverv-, Christiania- og Promille-afgiftsfonden gør også fondsjuraen til et speciale.

Kontakt

Lulla Forchhammer

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Kontakt

Christian Dahlager

Tlf : 33 44 55 66

Kontakt

Knud Foldschack

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Medarbejdere

Vores kontor er uformelt. Det gælder både den måde, vi har indrettet lokalerne på og vores omgangsform. Vi tror på, at et atmosfærefyldt, inspirerende rum skaber dynamik mennesker imellem.

Amalie Starch

Advokat (L) og Partner

Amalie Starch er cand.jur. fra Københavns Universitet med speciale i strafferet. Amalie Starch har været ansat hos os siden 2020.

Dorthe Kynde Nielsen

Advokat (L) og Partner

Dorthe Kynde Nielsen er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Dorthe Kynde Nielsen har været ansat hos os siden 2011.

Helena R. Gjerding

Advokat og Partner

Helena Reumert Gjerding er cand.jur. fra Københavns Universitet. Helena Reumert Gjerding har været ansat hos os siden 2014.

Olivia Hansen

Advokat og Partner

Olivia Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Olivia Hansen har været ansat hos os siden februar 2017.

Alexander Bergmann

Advokat og Partner

Alexander Bergmann er cand.jur. fra Københavns Universitet. Alexander Bergmann har været ansat hos os siden februar 2018.

Kontakt

Amalie Starch

Tlf dir : 33 44 55 72

Kontakt

Dorthe Kynde Nielsen

Tlf dir : 33 44 55 75

Kontakt

Helena R. Gjerding

Tlf dir : 33 44 55 64

Kontakt

Olivia Hansen

Tlf dir : 33 44 55 77

Kontakt

Alexander Bergmann

Tlf dir : 33 44 55 65

Steven Vildgaard Hansen

Advokat

Steven Vildgaard Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Steven Vildgaard Hansen har været ansat hos os siden 2013.

Marianne Holm

Advokatsekretær

Marianne Holm er sekretær for Knud Foldschack, Olivia Hansen og Alexander Bergmann. Marianne Jensen har været ansat hos os siden 2003.

Monique Marie Filus

Advokatsekretær

Monique Marie Filus er sekretær for Line Barfod og Amalie Starch. Monique Marie Filus har været ansat hos os siden 2013.

Sina Parbst Frederiksen

Stud.jur

Sina Parbst Frederiksen har været ansat hos os siden 2020.

Sofia Wilhelmsen Munch

Stud.jur

Sofia Wilhelmsen Munch har været ansat hos os siden 2020.

Kontakt

Steven V. Hansen

Tlf dir : 33 44 55 67

Kontakt

Marianne Holm

Tlf dir : 33 44 55 60

Kontakt

Monique Marie Filus

Tlf dir : 33 44 55 68

Kontakt

Sina Parbst Frederiksen

Tlf dir : 33 44 55 71

Kontakt

Sofia W. Munch

Tlf : 33 44 55 71

Peer Appel

Administrationschef

Marianne Storm Larsen

Bogholder

Liva Boye Krüger

Receptionist

Rebecca Ingemann Madsen

Adv. Fuldmægtig

Rebecca Ingemann Madsen er cand.jur fra Københavns Universitet. Rebecca har været ansat hos os siden 2020.

Kontakt

Peer Appel

Tlf dir : 33 44 55 80

Kontakt

Marianne Storm Larsen

Tlf dir : 33 44 55 76

Kontakt

Liva Boye Krüger

Kontakt

Rebecca Ingemann Madsen

Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod bliver anmodet om at bistå med løsningen af, med mindre andet aftales skriftligt.

Modtagelse af sagen

Ved modtagelse af sagen undersøger vi gennem interne procedurer, om der foreligger interessekonflikt eller inhabilitet. Såfremt vi konstaterer, at dette er tilfældet, henviser vi efter bedste evne og efter klientens udtrykkelige anmodning, til alternative muligheder.

Hvidvaskregler

Som alle andre advokatvirksomheder er vi omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse. Dette medfører, at vi ved sagens oprettelse i nogle sager har pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter. Disse identitetsoplysninger opbevares i maksimum 5 år. Dog kan aftale om opbevarelse af identitetsoplysninger forlænges efter udtrykkelig forudgående skriftlig af tale med klienten.

Behandling og afslutning af sagen

Vores bistand ydes i overensstemmelse med gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler, der er vedtaget af advokatrådet. Reglerne kan bl.a. findes på www.advokatsamfundet.dk.

Ophavsretten til det materiale, som vi udarbejder og leverer i forbindelse med sagen, tilhører advokatkontoret, med mindre andet aftales skriftligt. Vi opbevarer alle dokumenter i sagen i mindst 5 år efter sagens afslutning, det vil sige datoen fra den afsluttende honorarnota. Originale dokumenter udleveres til klienten umiddelbart efter sagens afslutning.

Personoplysninger

Vi vil i forbindelse med oprettelse af sager være nødt til at modtage personoplysninger fra vores klienter og i nogle tilfælde fra udenforstående, f.eks. myndigheder, domstole og andre parter i en sag.

Det vil, afhængigt af sagens art, i nogle tilfælde også være nødvendigt at videregive personoplysninger til udenforstående, f.eks. myndigheder, domstole og andre parter i en sag.

Vi indhenter personoplysninger efter modtagelse af samtykke fra klienten. Klienten er til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage, hvorefter vi er forpligtet til at slette oplysningerne.

Såfremt klienten ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har liggende på vedkommendes sag, eller ønsker dem rettet eller slettet, er vi forpligtet til at efterkomme dette ønske.

Vi følger Advokatsamfundets vejledning vedrørende personoplysninger og udsender, ved oprettelse af nye sager, særskilt skrivelse vedrørende vores politikker for området.

Honorar og betaling

Ved løsning af en sag tilstræber vi at udføre den for et honorar, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og sagens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere forskellige parametre. Udgangspunktet er den medgåede tid til løsning af sagen. Herudover indgår tillige den grad af specialistviden, som sagens løsning har krævet, størrelsen af de involverede værdier, sagens vigtighed for klienten, sagens eventuelle hastende karakter, det opnåede resultat og det med sagen forbundne ansvar.

Omkostninger og udlæg afholdt af advokatkontoret på en klients vegne betales af klienten ud over honoraret.

Indskydergaranti og klientmidler

Tidligere var indskud på klientkonto fuldt garanteret ved pengeinstitutters konkurs, men siden 2015 har reglerne for klientkonti været de samme som for almindelige bankkonti.

Det betyder, at man som klient, hvis advokatens bank bliver nødlidende, vil miste beløb ud over kr. 750.000. Hvis klienten både har penge på egne konti og på advokatkontorets klientbankkonto i samme bank, vil klienten kun få dækket maksimumbeløbet via garantiordningen.

Advokatkontoret bruger Danske Bank og Merkur Andelskasse som hovedbankforbindelser. Med mindre andet aftales, vil betroede midler vedrørende advokatkontorets sager blive indsat på klientkonto i disse banker.

Begge vores hovedbanker opererer med negativ rente. Klientkonti, oprettet af advokatkontoret, bliver belastet med negativ rente, fordi vi samlet overstiger det beløb på 2 mio.kr. man kan have indestående uden at skulle betale for det. Pr. 1.1.2018 er den negative rente i Danske Bank 0,55 % + et gebyr på 1.500 kr. I Merkur Andelskasse er den negative rente 0,8 %. Gebyr og negativ rente kan opkræves hos klienten.

Fortrolighed

Såvel partnere som ansatte er underlagt tavshedspligt vedrørende sager og klienter. Enhver oplysning som vi modtager i forbindelse med en sag, behandles som fortrolig. Vores tavshedspligt gælder uden tidsbegrænsning.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokatkontoret er ansvarlig for den bistand, der ydes over for klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Vi har tegnet en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti hos Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, i overensstemmelse med de af advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Vores rådgivning er rettet mod den konkrete opgave, som vi har fået forelagt af klienten. Vi kan ikke påtage os ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept.

Vi er således alene ansvarlig over for klienten og alene for den rådgivning, der er givet i relation til den konkrete opgave.

Ansvaret for den leverede rådgivning er begrænset til en beløb på maksimalt kr. 5,5 mio. Det samlede erstatningsbeløb, som en klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i et kalenderår, kan ikke overstige kr. 5,5 mio. Tilsvarende ansvarsbegrænsning er gældende, hvor vi yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således for én klient.

Advokatkontoret hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, herunder advokater, revisorer og notarer, som vi har henvist til, ligesom advokatkontoret ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatkontoret er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image mm.

Klager, lovvalg og værneting

Vi er underlagt advokatsamfundets tilsyn og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik jfr. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet kan findes på advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Alle tvister i anledning af advokatkontorets sagsbehandling og rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af nærværende forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole og kun ved advokatkontorets hjemting.

Kontakt os

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod
Advokatpartnerselskab
Skindergade 23, 4.
1159 København K
Tlf : (+45) 33 44 55 66

Følg os på facebook

CVR : 38 75 54 98
Danske Bank
Reg. 4183
Kontonr. 3001522175
IBAN : DK07 3000 3001 5221 75
BIC/SWIFT : DABADKKK

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er organiseret som et advokatpartnerselskab.

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod og/eller utilfredshed med en af Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.